Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків української мови та літератури


Енциклопедія дидактичних матеріалів до уроків розвитку мовлення
Зміст роботи
Номер Пункт роботи Сторінка
1 Пояснення 1
2 Методичне орієнтування 2
3 Підготовка та проведення уроків розвитку зв’язного мовлення у 8-х класах 4
4 Аутотренінг для вчителя 6
5 Анкетування «Мої цілі» 7
6 Аутотренінг для учнів 8
7 Мова і мовлення 9
8 Стилі мовлення 10
9 Типи мовлення 11
10 Розвиток зв’язного мовлення 12
11 Види переказів 13
12 Твір-опис 14
13 Твір-роздум 15
14 Твір-розповідь 16
15 Як працювати над твором 17
16 Як працювати над роздумом 18
17 Аналіз зовнішності людини 19
18 Опис зовнішності людини 20
19 Типи мовлення. «Дане» і «нове» в них 21
20 Джерела інформації. Як ними користуватися? 22
21 Схема розгорнутого та стягненого роздумів 23
22 Як складати протокол? 24
23 Список використаних джерел

Методичне орієнтування
Розвиток мовлення учнів супроводжує вивчення усіх розділів курсу мови, є їх складовою і проводиться упродовж усіх етапів навчання.
Робота з розвитку зв'язного мовлення, що ґрунтується на ос¬нові глибокого засвоєння всіх програмових питань шкільного курсу мови, формує високу культуру усного й писемного мовлен¬ня учнів, їхнє вміння викладати думки логічно, послідовно, з дот¬риманням літературних норм.
Основними видами робіт із розвитку зв'язного мовлення є перекази і твори. Підготовка до них значною мірою залежить від виконання цілої системи тренувальних вправ, які прищеплюють навички змістовно і зв'язно викладати думки, чітко й правильно будувати речення, вдумливо добирати слова та їх форми, виразно читати написане.
В учнів у процесі розвитку мовлення має активно працювати думка. Вони повинні навчитися спостерігати за природою, навко¬лишніми предметами, діяльністю людей, глибоко усвідомлювати дані своїх спостережень, висновків. А в цьому й реалізується зв'язок навчання з життям, зв'язок мовлення з мисленням, бо в про¬цесі розвитку мови учня розвивається й культура його мислення. Школярам потрібно донести, що мовлення функціонує у двох формах: усній і писемній, кожна з яких має свої характерні особ¬ливості. Усне мовлення передбачає наявність мовця й слухача. Писемне мовлення не потребує присутності осіб, котрі беруть участь у спілкуванні.
Переказ у школі — це вправа, яка вимагає відтворення в усній або письмовій формах змісту прочитаного або заслуханого тек¬сту, а також ефективний засіб розвитку пам'яті, уваги, мислення і мовлення, підготовча ланка до самостійного письма, до скла¬дання творів. У традиційній методиці розрізняють різні види пе-реказів, серед них — докладні, стислі, вибіркові, творчі тощо.
Завдання докладного переказу —якнайповніше відтворити зміст вихідного тексту.
Стислий переказ передбачає коротку передачу основного змісту тексту без збереження деталей.
Вибірковий переказ — детальний, послідовний виклад мате¬ріалу одного епізоду чи однієї з підтем (або пункту плану).
Творчий переказ — це усний чи письмовий виклад вихідного матеріалу, який містить у собі ще й окремі творчі елементи.
Твір — тренувальна вправа, спрямована на самостійний зв'яз¬ний виклад учнями своїх думок і почуттів. Твори розподіляються за метою — навчальні, контрольні; за формою мовлення — усні й письмові; за місцем виконання - класні й домашні; за ступенем самостійності — колективні й індивідуальні; за джерелами мате¬ріалу — на лінгвістичні теми, за власними спостереженнями, на основі почутого або прочитаного, за картиною; за складністю — це твори за опорними словами і словосполученнями, з додатко¬вими завданнями, за способом викладу думок — розповідь, опис, роздум.
Розповідь — учнівський твір, у якому з настановою на об¬разність розповідається про подію, що розгортається в часі.
У творі-описі подається впорядкований перелік ознак пред¬мета, явища, особи.
Роздум - учнівський твір, у якому висловлюють певні дум¬ки, міркування, правильність яких підтверджують, і роблять вис¬новки.
Усне й писемне мовлення школярів часто буває недоскона¬лим. У ньому трапляються помилки стосовно змісту, побудови і мовного оформлення висловлювань. Одним із засобів удоскона¬лення мовлення є попередження помилок орфоепічних (в усно¬му мовленні); помилок у змісті; лексичних, стилістичних, грама¬тичних, орфографічних, пунктуаційних.
Високий рівень мовленнєвої культури школярів визначається не лише писемною грамотністю, а й навичками правильного усного мовлення, виразного читання, багатством словникового запасу.Чинні програми з рідної мови передбачають опанування учнями правильної усної та писемної форм української літературної мови, вдо¬сконалення основних мовленнєвих умінь, розвиток логічного мислен¬ня, вироблення навичок висловлювати думку, аргументувати позицію, забезпечують формування комунікативної компетентності школярів, необхідної для вміння контролювати правильність і довільність своєї мовленнєвої діяльності, вільного володіння мовою, міцного засвоєння знань з предмета.
Для реалізації цієї мети важливе значення мають уроки розвитку мов¬лення. Саме на цих уроках школярі мають навчитися самостійно визна¬чати стиль тексту, його характерні особливості, створювати власні ви¬словлювання (усні та письмові), підпорядковувати висловлювання темі та основній думці, користуватися різними типами і стилями мовлення, знаходити і виправляти недоліки й помилки у змісті, побудові та сло¬весному оформленні власних висловлювань.
Уроки розвитку мовлення активізують логічне мислення учнів, що сприяє формуванню вмінь аналізувати, зіставляти, порівнювати й уза¬гальнювати, а також наводити приклади, докази, робити висновки, скла¬дати плани до текстів. Знання, здобуті у процесі роботи над побудовою усних та письмових висловлювань, підводять учнів до усвідомлення зна¬чущої мовленнєвої практики, яка багато дає для розвитку інтуїції, твор¬чих здібностей, формування навичок самоконтролю.
У 8 класі на уроках розвитку зв'язного мовлення учні пишуть пере¬кази (докладні, стислі, вибіркові) текстів з елементами опису та роздуму, твори-описи місцевості, твори-роздуми на моральні, етичні та суспільні теми, твори-оповідання за поданим сюжетом.
Плануючи урок, учитель має ретельно добирати тексти для перека¬зів, вони повинні бути змістовні, високохудожні, сприяти формуванню найкращих людських якостей.
Запропоновані матеріали до уроків допоможуть виробити в учнів уміння орієнтуватися в ситуації мовлення, осмислювати тему, фактичний матеріал, його структурну організацію і мовне оформлення, сформувати комунікативні навички, уміння за допомогою найрізноманітніших вира¬жальних засобів точно й тонко передавати думки, почуття.

Виходячи з теми уроку, визначаємо його мету. Для цього треба заповнити анкету «Мої цілі», навпроти кожної з цілей визначається її важливість за 5-ти бальною системою.

Анкета

«Мої цілі»

Номер Зміст цілей Важливість цілі

1
Добре підготуватися до написання твору


2
Спробувати себе в різних видах діяльності


3
Розвинути свої творчі здібності

4
Отримати гарну оцінку


5
Навчитися бути активним


6
Навчитися спілкуватися, розуміти інших людей


7

Формувати впевненість у власних силах

8

Нічого не хочу

Можливо Вам це буде цікаво 
Джерело: http://власна розробка
Категорія: Конспекти уроків української мови та літератури | Додав: svitlanatsarinska (06.01.2016) | Автор: Світлана E
Переглядів: 1206 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]