Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Методика сучасного уроку » Технології навчання


Сучасні методи та технології навчання.
1.Кейс-стаді Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів.Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем.Існує декілька типів кейсів.Найбільш поширеними з них є: кейс-випадок, кейс-вправа і кейс-ситуація.Схема роботи над кейсом наступна: 1.Аналіз – пошук причин появи симптомів.2.Виявлення справжньої причини.3.Пошук варіантів рішення.4.Вибір оптимального рішення. 5.Реалізація. 6.Контроль. Необхідно дотримуватися певних правил складання кейсу, брати до уваги особливості роботи з кейсом у різних вікових групах, дотримуватися організаційних правил роботи, правильно визначити роль вчителя у процесі. 2.Інтелект-карти. Інтелект-карти досить поширена технологія критичного мислення.За визначенням інтелект-карта (ментальна карта, Карта розуму або карта пам’яті, думок, mind map), це діаграма на якій відображаються слова, ідеї, завдання або інші елементи, що розташовані радіально навколо основного слова або ідеї. Основним напрямком є використання для генерування, відображення, структурування та класифікації ідей. Учні мають чітко усвідомлювати та відтворювати всі етапи під керівництвом учителя задля більш глибокого опрацювання навчального матеріалу. Оволодіння такою технологією дозволяє не лише сприяти розвитку мислення дітей, а вирішувати велику кількість навчальних задач відповідно до програми того чи іншого навчального предмета. Перший етап: «Обміркування ідеї». Другий етап: «Індивідуальна мозкова атака». Третій етап: «Редакція». Четвертий етап: «Інкубація». 3.Модульне навчання. Модульна технологія організації навчання дає змогу використовувати її і на очній, і на заочній формах навчання, зокрема під час такої новітньої форми навчання, як дистанційне навчання.Модульно-розвиваль ний процес - найпрогресивніша форма, спосіб реалізації процесів соціалізації особистості, які передбачають оволодіння певною системою знань, норм і цінностей.Суть модульного навчання полягає в тому, що учень більш самостійно або повністю самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка містить цільовий план дій, банк інформації і методичне керівництво з досягнення висунутих дидактичних цілей. Функції педагога можуть коливатися від інформаційно-контролюючої до консультативно-координуючої. Взаємодія педагога і учня в навчальному процесі здійснюється на принципово новій основі: модулі забезпечують усвідомлене самостійне досягнення тими, хто навчається, певного рівня попередньої підготовленості. Успішність модульного навчання залежить від дотримання паритетних взаємин між педагогом та учнями. 4.Фішбоун. «Фішбоун» - метод вивчення , порівняння, дослідження.Автором є японський професор Кауро Ішікава. В процесі навчання прийом дозволяє розділити загальну проблемну тему на перелік причин і аргументів. Візуально (графічно) відтворення даного прийому виглядає як рибячий скелет, в голові якого записується проблема, верхній ряд кісток – фіксуються причини події, нижній – факти, аргументи, а у хвості розміщується висновок, що є результатом створеного графічного аналізу.Учень демонструє вміння визначати причинно-наслідкові зв’язки, логіку, обґрунтованість висновків.Прийом вимагає умінь аналітично працювати з текстами, формує критичне мислення. 5.Кластер. «Кластер» - прийом графічного моделювання інформації, карта понять, створена учнем по заданій темі, яка робить наочними процеси мислення автора при його заглибленні у пізнання і дослідження проблеми.Учень здійснює аналіз явища, розбиваючи ціле на складові характеристики, виявляючи головні якості і вторинні характеристики цим самим намагаючись дати повну характеристику історичної події або явища. Кластер оформляється у вигляді грона або моделі . У центрі розташовується основне поняття, думка, по сторонам позначаються великі смислові одиниці, з'єднані з центральним поняттям прямими лініями. Це можуть бути слова, словосполучення, речення, що виражають ідеї, думки, факти, образи, асоціації, що стосуються даної теми.Важливо вміти конкретизувати категорії, обґрунтовуючи їх за допомогою думок і фактів, що містяться в досліджуваному матеріалі. Залежно від способу організації уроку, кластер може бути оформлений на дошці, на окремому аркуші або в зошиті у кожного учня при виконанні індивідуального завдання. Складаючи кластер, бажано використовувати різнокольорові крейди, олівці, ручки, фломастери. Це дозволить виділити деякі певні моменти і наочніше відобразити загальну картину, спрощуючи процес систематизації всієї інформації.Метод кластера може застосовуватися практично на всіх уроках, при вивченні самих різних тем. Форма роботи при використанні даного методу може бути абсолютно різною: індивідуальною, груповою та колективною. Вона визначається залежно від поставлених цілей і завдань, можливостей вчителя і колективу. Допустимо перетікання однієї форми в іншу. Наприклад, на стадії виклику, це буде індивідуальна робота, де кожен учень створює в зошиті власний кластер. По мірі надходження нових знань, як спільного обговорення пройденого матеріалу, на базі персональних малюнків і з урахуванням отриманих на уроці знань, складається загальна графічна схема. Кластер може бути використаний як спосіб організації роботи на уроці, і в якості домашнього завдання. В останньому випадку важлива наявність в учнів певного досвіду у його складанні. Застосування кластера має такі переваги: він дозволяє охопити великий обсяг інформації; залучає всіх учасників колективу в навчальний процес, їм це цікаво; діти активні і відкриті, тому що у них не виникає страху помилитися, висловити невірне судження.У ході даної роботи формуються і розвиваються такі вміння: уміння ставити питання; виділяти головне; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки і будувати умовиводи; переходити від подробиць до загального, розуміючи проблему в цілому; порівнювати і аналізувати; проводити аналогії.Прийом кластера розвиває системне мислення, вчить дітей систематизувати не тільки навчальний матеріал, а й свої оціночні судження, вчить хлопців виробляти і висловлювати свою думку, сформований на підставі спостережень, досвіду та нових отриманих знань, розвиває навички одночасного розгляду кількох позицій, здатності до творчої переробці інформації. 6.Рафт-технологія. Це цікавий і оригінальнй спосіб розповісти або написати про прочитане, який частково схожий з інсценуванням. Технологія РАФТ визначає 4 параметра розповіді: Р – роль. Хто ти? Від чийого імені розповідаєш? А – аудиторія. Для кого ти розповідаєш? Ф – формат. У якій формі ти розповідаєш?( розповідь, казка, есе, анекдот, байка, діалог…). Т – тема. Про що ти пишеш? Яка ідея твоєї розповіді? Виділяють кілька стадій метода РАФТ-технології: 1.Стадія виклику. Активізувати учнів на основі методів асоціацій та мозкового штурму.2.Стадія осмислення. Робота з підручником або додатковим матеріалом.3.Стадія рефлексії. Аналіз, осмислення пройденого матеріалу.Учні обговорюють і порівнюють відомі факти і нову інформацію, аналізують почуте. Це сприяє закріпленню нового матеріала та формуванню обговорюваного образа. Індивідуальний підхід - основа реалізації особистісно зорієнтованого навчання. Методи індивідуалізованого навчання сприяють упровадженню принципів толерантності та рівноваги в навчальному середовищі, а також підвищенню ефективності навчання. Уважно спостерігаючи за учнями та виявляючи їх інтереси та сильні сторони, педагог допомагає учням вирішувати їхні проблеми такими шляхами, які б відповідали їхньому стилю навчання. Чим сприймати учня як «чистий аркуш паперу», який педагог «заповнює» інформацією, індивідуальний підхід до навчання дозволяє розглядати учнів та педагога як партнерів, які разом закладають основи знань і цим самим забезпечують можливість з боку педагога допомогти учням повністю реалізувати їх потенціал, який є різним у кожного учня.В сучасній вітчизняній педагогічній практиці та теорії найбільш суттєвими прикладами технологій індивідуалізації навчання є: • проектний метод; • технологія продуктивного навчання; • технологія індивідуального навчання І. Унт; • адаптивна система навчання А. Границької; • навчання на основі індивідуально-орієнтованого навчального плану В. Шадрікова. 7. Ігрові технології навчання .Технології ігрового навчання - це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, "проживання" ситуації).Сьогодні віддають перевагу терміну "імітація" замість "гра" (акцент переноситься на внутрішню сутність дії). Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання.Види ігор: • навчальні, тренувальні, узагальнюючі; • пізнавальні, виховні, розвиваючі; • репродуктивні, продуктивні, творчі. 8. Інтерактивне навчання. В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання О. Пометун. Інтерактив (від анг.- взаємний та діяти). Інтерактивне навчання-це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними суб'єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок а вмінь як предметних, так і загальнонавчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. 9. Мультимедійні технології пов'язані із створенням мультимедіа-продуктів: електронних книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об'єднаються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація. Мультимедіа-технології перетворили комп'ютер на повноцінного співрозмовника, дозволили учням (будь-якого віку), не виходячи з навчальної аудиторії, будинку, офісу, бути присутніми на лекціях видатних вчених, брати участь у конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. Як принципово новий навчальний засіб електронна книга відкрила можливості «читати», аналізувати «живі» озвучені сторінки, тобто можливості бачити, чути, читати. 10.Мережеві технології призначені для телекомунікаційного спілкування учнів з викладачами, колегами, працівниками бібліотек, лабораторій, установ освіти тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Інтернет. Формами мережевої комунікації є: • електронна пошта - призначається для обміну інформацією між суб'єктами зв'язку, здійснення консультування, організації дистанційного навчання; • телеконференція - дозволяє викладачеві та учням, що знаходяться на значній відстані одне від одного, організувати спільне навчання, обговорювати навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх, практикумах тощо в умовах так званого віртуального класу. Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. Педагогів-новаторів такого типу називають педагогами інноваційного спрямування, їм властиві чітка мотивація інноваційної діяльності та викристалізувана інноваційна позиція, здатність не лише включатися в інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором.На новаторську педагогічну практику зорієнтовано і немало представників науки, які свої авторські програми реалізують у закладах освіти не як експериментатори, а як учителі й вихователі. У новаторській педагогіці багатогранно втілена творча сутність навчально-виховного процесу. Якщо наукова педагогіка розвиває загальні закономірності і теоретичні проблеми виховання, то новаторська творить ефективні педагогічні технології. Перед кожним із нас два шляхи: жити минулими заслугами, закриваючи очі на кардинальні зміни у світі, прирікаючи своїх учнів (і власних дітей) на життєвий неуспіх, або пробувати щось змінити у своєму ставленні до новітніх освітніх технологій. Гарно про це сказав І. Підласий: "Можна бездумно тужити за втраченими ідеалами, скаржитись на падіння духовності та вихованості, втрату людяності й моральності, загалом на життя і зовсім незвичну школу, але хід подій вже не повернути. Погрожувати поїздові, що стрімко віддаляється від перону, дозволено лише дітям" Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв'язання цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання. Вчитель англійської мови Барна Ірина Станіславівна.Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №8 з поглибленим вивченням англійської мови Новокаховської міської ради Херсонської області.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Технології навчання | Додав: Irina (01.05.2017) | Автор: Барна Ірина Станіславівна
Переглядів: 994 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]