Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Методика сучасного уроку » Продуктивний урок


Основи теорії літератури
Пояснювальна записка
Відповідно до нового Державного стандарту метою літературного компоненту в основній школі є розвиток особистості учня, формування в нього читацької культури, літературної компетентності, гуманістичного світогляду, розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості, виховання любові, поваги до традицій українського народу, толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.
Літературознавча змістова лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту і форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями, застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації художніх творів, розгляд літературних явищ і фактів у контексті літературного процесу, виявлення специфіки літературних напрямів, течій, шкіл у розвитку української літератури, розкриття жанрово-стильових особливостей художніх творів, ознайомлення учнів з основними принципами художнього перекладу.
Курс «Основи теорії літератури» має своїм завданням дати учням у певній системі основні відомості з теорії літератури.
Знання спецкурсу закладають наукові основи для розуміння суті літератури як одного з видів мистецтв, для оволодіння принципами і прийомами аналізу літературних творів, для розуміння літературного процесу. Отже, курс «Основи теорії літератури» стає основою, на якій базується літературна освіта старшокласників у загальноосвітній школі.
Правильно вказував Аристотель: «Хто хоче насолоджуватися мистецтвом, той має бути обізнаним з ним». Знання загальних положень, що визначають предмет і специфіку художньої літератури, її загальні властивості, необхідні для розуміння особливостей художніх творів ї їх аналізу.
Починаючи з п’ятого класу, учні поступово знайомляться з основними поняттями літератури: родами і жанрами, темою та ідеєю, засобами творення образів, композицією та сюжетом, мовою художнього твору, тропами, елементами віршування, художніми методами та літературними напрямами. Проте програма побудована розрізнено, уривчасто.
Даний спецкурс дасть можливість школярам:
• осмислено, критично, а водночас глибше розуміти світ художнього твору, а крізь нього осягати й внутрішній світ свого співрозмовника – автора, відбитий у проблематиці, образах і мові твору;
• повторити, систематизувати та узагальнити знання з теорії літератури;
• зазирнути у творчу лабораторію письменника;
• спонукати обдарованих учнів до творчості;
• ретельно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.
Опановуючи спецкурс, старшокласники розвиватимуть логічне, образне і творче мислення, експериментаторські, пошукові здібності, навички виразного й усвідомленого читання, ідейно-художнього аналізу творів різних родів літератури, міркуватимуть про своєрідність творчої манери письменників, сприйматимуть розвиток літератури в історичному контексті.
Спецкурс «Основи теорії літератури» розрахований на 35 годин навчального року. Також його можна використовувати як факультативний курс, скоротивши години на власний розсуд учителя.

№ Кількість годин Зміст навчального матеріалу Вимоги до знань і вмінь учнів
Вступ (1 год.)
1 1 Мета і завдання курсу «Основи теорії літератури». Теорія літератури в системі літературознавства. Знати і розуміти мету і завдання курсу.
Вміти визначати місце теорії літератури в системі інших наук, її зв’язок з естетикою.
Художній твір (6 год.)
2 1 Принципи аналізу художнього твору (єдність змісту і форми, історизму). Знати основні теоретико-літературні поняття: тему та ідею художнього твору, проблематику та конфлікти в художньому творі; композицію художнього твору, сюжет і його елементи, позасюжетні елементи; розуміти специфіку художнього образу і літературний тип, прототип,
Коментувати особливості сюжету і композиції
3 1 Поняття про ідейно-тематичну основу твору.
4 1 Поняття про композицію літературного твору.
5 1 Сюжет та позасюжетні елементи.
6 1 Поняття «образ», «характер», «тип».
7 1 Засоби творення образів. Прийоми типізації.
Мова художнього твору (10 год.)
8 1 Мова як засіб художнього відображення дійсності. Мова автора і мова персонажів. Знати основні теоретико-літературні поняття поетичний синтаксис: інверсію, тавтологію, антитезу, анафору; риторичні фігури: риторичне звертання та риторичне запитання; алітерацію і асонанс
Вміти визначати і пояснювати засоби поетичної мови
Знаходити і пояснювати художні засоби
тропи: епітет, постійний епітет, порівняння, метафору, персоніфікацію (уособлення), алегорію, метонімію, синекдоху, гіперболу, оксиморон; символ;
9 1 Лексика художнього твору та її особливості (добір слів і граматичних форм, діалектизми, професіоналізми).
10 1 Жаргонізми, варваризми.
11 1 Архаїзми і слов’янізми. Неологізми.
12 1 Тропи. Епітет, порівняння, метафора та її види.
13 1 Символ, оксиморон, метонімія.
14 1 Перифраз, гіпербола, літота.
15 1 Іронія і сарказм.
16
17 2 Поетичний синтаксис.
18 1 Фоніка – наука про звукову організацію мови.
Елементи віршування (6 год.)
19 1 Мова віршова і прозова. системи віршування: метричну, силабічну, тонічну та силабо-тонічну, двоскладові та трискладові стопи; віршові розміри: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест; ознаки класичного сонета;
вміти визначати віршовий розмір
20 1 Системи віршування.
21
22 2 Силабо-тонічна системи (ритмічний лад та розміри).
23 1 Строфи й римування.
24 1 Народнопісенний вірш і його літературна обробка.
Розвиток літературних родів і видів (4 год.)
25 1 Поняття про роди і жанри літературних творів. Вміти визначати жанри творів, пояснювати особливості кожного
види ліричних творів за тематикою: філософську, патріотичну, громадянську, пейзажну й інтимну, ліро-епічні твори
26 1 Загальні властивості епічних творів. Їх види.
27 1 Загальні властивості ліричних творів. Їх види.
28 1 Загальні властивості драматичних творів. Їх види.
Розвиток художніх методів і літературних напрямів (6 год.)
29 1 Поняття про стиль, літературний напрям і художній метод. Орієнтуватися в основних стильових тенденціях Знати основні літературні напрями, течії. Визначати їх найхарактерніші особливості. літературного процесу певного періоду та особливості
30 1 Класицизм, сентименталізм.
31 1 Романтизм, реалізм.
32
33 2 Модернізм.
34 1 Авангардизм.
35 1 Підсумковий урок.

Основні вимоги до знань і вміння учнів з спецкурсу
„Основи терії літератури”
• Учні повинні знати:
визначення основних літературних термінів;
основні ознаки літературних понять;
родові і жанрові особливості творів;
основні стильові тенденції української літератури;
основні етапи розвитку української літератури, найважливіші факти літературного процесу.
• Учні повинні вміти:
аналізувати художній твір з урахуванням його художньої, естетичної та ідейної цілісності;
визначати оригінальність та новаторство художнього твору;
визначати найхарактерніші ознаки літературних напрямів і течій;
визначати найхарактерніші ознаки літературного процесу певного періоду та особливості індивідуального стилю митця;
працювати з літературно-критичними статтями, користуватися довідниками та словниками;
писати рецензії на прочитані книжки;
готувати реферати, доповіді, повідомлення на літературні теми.

Можливо Вам це буде цікаво 
Джерело: http://Власний
Категорія: Продуктивний урок | Додав: Jilli (27.01.2015) | Автор: Лісова Юлія Валентинівна E
Переглядів: 1925 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]