Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Уроки народознавства » Рід, родовід, родина


Наш родовід: Хто кому, ким доводиться

Наш родовід: Хто кому, ким доводиться

Із віку у вік, із покоління в покоління складається, пишеться і переповідається історія держави, окремих її регіонів, сіл, міст. Віками складалася й передавалася від діда-прадіда до дітей-онуків історія кожного роду. Та чи знаємо її ми? Чи запам'ятали розповіді старших? Чи шануємо предків, пам'ять про них?

Життя швидкоплинне, не завжди встигаємо подяку­вати батькам, не маємо часу вислухати бабуню і ді­дуся, не привчаємо дітей шанувати старших... Вікова структура суспільства та взаємостосунки, що в ній скла­даються, мають природу: БІОЛОГІЧНУ (зміна поколінь пов'язана з природним життєвим циклом), СОЦІАЛЬ­НУ (розподіл функцій між віковими групами й самі його критерії залежать від соціально-економічної структури суспільства) та ІСТОРИЧНУ (починаючи життя в пев­ний момент, кожне покоління пов'язане спільністю пе­реживань і цінностей, а тому унікальне й неповторне).

Задумаймось! Відшукаймо старі фотографії, з яких дивляться на нас ті, що відійшли з життя, можливо, так і не дочекавшись нашої уваги і вдячності. Розпи­таймо ж про них у родичів і знайомих. Відвідаймо разом

із дітьми їхні могили і почнімо писати власний родовід не з прикусу, а за покликом серця.

Родичівство — зв'язок між людьми, з наявністю яко­го закон пов'язує виникнення, зміни або припинення прав і обов'язків.

Є два види родичівства: кровне, яке існує між людь­ми, що походять від одного предка, та свояцтво — ро­дичівство" за шлюбом, між родичами подружжя.

Елементарну одиницю для вирахування генеалогічної (родовідної) відстані між двома родичами складають ступені кровного (однорідного) споріднення: батьки й діти — родичі першого ступеня кровного (однорідного) споріднення: батьки й діти — родичі першого ступеня, брати й сестри — родичі другого ступеня, брати й сестри батьків — родичі третього ступеня споріднення, діди, баби, онуки — родичі четвертого ступеня спорід­нення.

Рід — ряд поколінь, що походять від одного предка. Предок — найстарший родич по висхідній лінії з боку матері або батька (старіший за бабу, діда); переважно у множині — попередники сучасних поколінь; люди, що жили задовго до теперішніх часів; ті, від кого походять певні людські племена, народності і т. ін.

Покоління — нащадки одних батьків, люди близького віку. Часовий проміжок між цими ступенями родичівст­ва — ЗО років.

Родовід — історія поколінь певного роду: перелік, запис, що виявляють і ілюструють походження, послі­довність поколінь (генеалогічне дерево).

Родичі,   рідня — ті,   хто   перебуває   в   спорідненні   з ким-небудь.

Родина, сім'я — група людей, що складається з чоло­віка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які жи­вуть разом (під спільним дахом).

Родичі кровні по прямій лінії:

Прапрадід — батько прадіда, батькового або матери­ного діда.

Прадід — батько  діда,   батькового  або   материного

батька.

Дід,   дідусь, дідуньо,    дідо — батьків  або  материн батько.

Дідівщина, дідизна — спадщина від діда.

Дідівство — властиві дідові відчуття родинного зв'язку з онуками.

Прапрабаба — мати прабаби.

Прабаба — мати батькової або материної мами.

Баба, бабуся, бабця, бабуня — батькова або матери­на мати.

Батьки — батько й мати щодо своїх дітей.

Батько-мати — те саме, що й батьки.

Батьківство — кровне споріднення між батьками і його дитиною.

Батько, тато, татусь, неньо — чоловік щодо своїх дітей.

По-батькові — складова частина власного імені лю­дини, що вказує на ім'я батька.

Батьківщина — земля батьків; рідний край.

Батьківщина — рідна країна.

Материнство — кровне споріднення між матір'ю та ЇЇ дитиною; почуття жінки-матері.

Мати, мама, неня, ненька, матінка, мамця, матуся, мамуся — жінка щодо дитини, яку народила.

Син, синок, синочок — особа чоловічої статі щодо своїх батьків.

Дочка, доня, доця — особа жіночої статі щодо своїх батьків.

Внук, онук — син сина або дочки.

Внучка, онука — дочка сина або дочки.

 

Родичі кровні по бічній лінії:

Брат, братік, братусь, братунь, братуха — кожен із синів щодо інших дітей тих же батьків.

Сестра, сестриця, сеструня — кожна з дочок щодо ін­ших дітей тих же батьків.

Дядько, дядя, дядьо — брат батька або матері.

Тітка, тьотя, тета, вуйна — сестра батька або матері.

Стрий — дядько по батькові, брат батька.

Стрийна — тітка, сестра батька. >?

Вуйко, вуй — дядько по матері, брат матері.

Племінник, небіж, небож — син брата або сестри.

Племінниця, небога — дочка брата або сестри.

Небожа — зменшене від небіж і небога.

Братан, братанець, братич — племінник по братові, небіж.
Братаниця -Сестринець,  племінниця по братові, небога. сестрінець,    сестрин — племінник, син

Сестриця, сестріниця, сестринка — племінниця, дочка сестри.

Брати і сестри двоюрідні (у перших і у других):

Двоюрідні — ті, хто перебуває в родинному зв'язку по дідові або бабі з дітьми їхніх синів і дочок.

Двоюрідний брат, брат у перших — син дядька або тітки.

Вуйчаник — син дядька по матері, двоюрідний брат.

Двоюрідна сестра, сестра у перших — дочка дядька або тітки.

Троюрідні — родинний зв'язок по прадідові або пра­бабі з дітьми їхніх синів і дочок.

Брат троюрідний, брат у других — син двоюрідного дядька або тітки.

Сестра троюрідна, сестра у других — дочка двоюрід­ного дядька або тітки.

Внучатий племінник — син племінника або племінни­ці щодо дядька або тітки.

Внучата племінниця — дочка племінника або племін­ниці щодо братів і сестер батьків.

Прим.: При кровному спорідненні Церква забороняє шлюби:

— в лініях прямих (батьки-діти, бабусі-онуки) в усіх ступенях;

— в лініях бічних (батьки-сестри, дядьки-племінниці) в трьох перших ступенях.

 

Нерідні батьки та діти

Сини й дочки, брати й сестри можуть бути повнорідними, якщо мають одних батьків, та неповнорідними, якщо мають одну матір або одного батька.

Батьки нерідні — ті, що не перебувають у кровних родинних зв'язках із дітьми.

Вітчим — чоловік, що стає батьком дітей своєї дру­жини від іншого шлюбу; нерідний батько.

Мачуха — дружина батька щодо його дитини від ін­шого шлюбу; нерідна мати.

Діти нерідні — ті, що не перебувають у кровних зв'язках із кимось із батьків.

Однокровні, єдинокровні — син або дочка, брат або сестра, які мають із кимось спільного батька, але різних матерів.

Одноутробні — син або дочка, брат або сестра, на­роджені однією матір'ю, рідні по матері.

Пасинок, пасерб — нерідний син одного з батьків, рідний іншому.

Пасербиця — нерідна дочка одного з батьків, рідна іншому.

Зведенята, зведенюки — зведені брати і сестри.

Зведений брат — той, хто доводиться братом, будучи сином мачухи або вітчима.

Зведена сестра — та, хто доводиться сестрою, будучи дочкою мачухи або вітчима.

Прим.: Заборонені шлюби між братом і сестрою, не­залежно від того, повнорідні вони чи неповнорідні.

 

Свояцтво — родичівство за шлюбом:

Свояцтво — споріднені внаслідок шлюбу; стосунки між чоловіком і кровними родичами дружини, між дру­жиною і кровними родичами чоловіка, а також між ро­дичами подружжя.

Наречені — парубок і дівчина, чоловік і жінка, які збираються одружитися.

Наречений — парубок, чоловік щодо дівчини, жінки, з якою має одружитися.

Наречена — дівчина, жінка щодо парубка, чоловіка, з яким має одружитися.

Шлюб — спрямована на утворення сім'ї, Історично зумовлена, санкціонована і регульована суспільством форма стосунків між чоловіком і жінкою, що встанов­лює їхні права та обов'язки стосовно одне одного та щодо дітей.

Вінчання — шлюб церковний; таїнство з'єднання й освячення шлюбного союзу чоловіка й жінки для благо­словенного народження і християнського виховання дітей.

Подружжя — шлюбна пара: чоловік і дружина. Сто­сунки між подружжям не є родинними.

Чоловік — особа чоловічої статі щодо жінки, з якою перебуває в шлюбі.

Дружина, жінка — особа жіночої статі щодо свого чоловіка.

Батьки чоловіка дружині:

Свекор — батько, свекруха — мати.

Тесть — батько, теща — мати.

Свати — батьки одного з подружжя щодо батьків або родичів іншого.

Сват — батько або родич одного з подружжя щодо батьків або родичів іншого.

Сваха, свашка — мати або родичка одного з подруж­жя щодо батьків або родичів іншого.

Зять — чоловік дочки, сестрин чоловік, чоловік зо­виці.

Синова — дружина сина.

Невістка — дружина сина для його батьків, братів, сестер, чоловіків сестер і дружин братів.

Дівер, діверко — брат чоловіка.

Зовиця — сестра чоловіка.

Діверка — дружина дівера.

Свояк, шурин, шуряк—-брат дружини, чоловік сво­ячки.

Своячка, своячениця, своякиня — сестра дружини, дружина брата.

Швагер — чоловік сестри.

Швагрова — своячка.

Братова — дружина брата.

Дядина — дружина дядька, дружина батькового бра­та або материного.

Стрий — чоловік батькової сестри, дядько.

Стрийна — дружина батькового брата, тітка.

Вуйна — дружина материного брата, тітка.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Рід, родовід, родина | Додав: uthitel (16.05.2011)
Переглядів: 6075 | Рейтинг: 2.0/3
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]