Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Методика сучасного уроку » Технології навчання


Тести та комп’ютерне тестування на уроках правознавства
На етапі становлення громадянського суспільства, суверенної
демократичної української держави, інтеграції України до Європейського
співтовариства особливого значення набуло завдання підвищення рівня
правосвідомості та правової культури громадян. Ефективне виконання
даного завдання напряму пов'язане з правовим вихованням та юридичною
освітою населення. Насамперед це стосується навчання і виховання
молодого покоління та майбутніх фахівців-юристів, які повинні не лише
знати і неухильно дотримувати вимог законів та інших нормативно-правових
актів, але й уміло застосовувати їх в своїй практичній діяльності.
Особливої актуальності юридична освіта набула і з огляду на проведення в
Україні конституційно-правової реформи. Розуміння основ функціонування
держави, конституційного, виборчого, адміністративного, цивільного,
трудового, кримінального та інших галузей права стає необхідною умовою
активної життєвої позиції фахівця та кожного громадянина України. Без
глибоких знань змісту прав, свобод, обов'язків, механізмів їх здійснення та гарантій реалізації неможливі демократизація нашого суспільства, розвиток сучасної цивілізації. У зв'язку з цим підвищуються вимоги до школярів щодо належного рівня знань основ правознавства та опрацювання практичних навичок застосування правових норм у повсякденному житті.
На основі аналізу сучасних педагогічних досліджень вважаємо, що тест – це система контрольно – перевірочних завдань специфічної стандартної форми, які конструюються на навчальному матеріалі та відповідають змісту навчальної програми, зорієнтовані на визначення (вимірювання) рівня (ступеня) засвоєння певних частин змісту навчання, за результатами виконання яких можна судити про знання, вміння, навички учня з певної конкретної теми, розділу або навчального курсу в цілому.
Тест складається з тестових завдань – елементів тесту, сформульованих у формі певного завдання, питання або незакінченого твердження. Чинниками актуальності використання тестів на уроках правознавства у тому числі, Ю. Малієнко вважає: навчальний чинник – тести є важливим елементом системи узагальнення знань учнів; психологічний – емоційна схильність сучасного школяра до тестового динамізму; соціально-адаптивний – можливість застосовувати навички, набуті на уроках тестування, зокрема комп’ютерного, в сучасному житті, що збігається із сучасними прагматичними вимогами до навчання, перспективами незалежного зовнішнього оцінювання; загальнокультурний – тести – це загальноприйнятий у світі принцип перевірки знань, комп’ютер – мова міжнародного спілкування сучасного світу, невід’ємна частина сучасної культури.
Пошук досконалих методів вимірювання рівня знань учнів на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій набуває надзвичайної актуальності, оскільки об'єктивізація процесу вимірювання, забезпечуючи зворотний зв'язок, дає можливість координувати цей розвиток. Отже, об'єктивні та точні методи вимірювання та оцінювання знань стають однією з рушійних сил наукового прогресу.
Порівняльний аналіз методів вимірювання рівня знань, які використовуються у сучасній педагогіці: усного опитування, письмової роботи, інтерв'ю та тестування, свідчить про те, що останній метод, більш ніж інші, відповідає критеріям якості при визначенні рівня теоретичних знань, умінь і навичок учнів.
Відповідно до мети, педагогічне оцінювання навчальних досягнень учнів може бути поточним, підсумковим (тематичне, семестрове, річне оцінювання) та державна підсумкова атестація.
Поточне оцінювання − це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми.
Його основними завданнями є:
- встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми;
Наприклад, під час уроку «Право власності» на етапі перевірки домашнього завдання можна використати тестові завдання закритого типу та ситуативні тести.
Тестові завдання. 1. Оберіть правильний варіант відповіді:
А) Україна визнає подвійне громадянство, якщо його визнає також країна другого громадянства;
Б) Україна визнає подвійне громадянство лише на підставі двосторонніх міждержавних угод;
В) Україна не визнає подвійного громадянства у жодних випадках.
2. Визначте умови, які відповідно до Закону України “Про громадянство” необхідні для набуття громадянства України іноземцями:
А) відмова від громадянства іншої держави;
Б) наявність законних джерел існування;
В) володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування;
Г) всі вище згадані умови.
Юридичні задачі. 50-річна Петренко звернулася до призовної комісії з проханням звільнити від проходження військової служби її 18-річного сина Сергія. До заяви додала довідку про склад сім’ї, з якої видно, що інших дітей у неї немає, і довідку про те, що жінка є інвалідом 1-ї групи. Чи має Сергій право на відстрочку?
Під час вивчення теми: «Право власності» на етапі вивчення нового матеріалу після вивчення питання «Право власності та його констутиційне закріплення» можно дати проміжний ситуаційне закріплення. 20-річний Ярослав купив у магазині художню книгу, яку подарував своєму другу. Чи правомірні дії Ярослава?
Після вивчення питання «Інтелектуальна власність» можна дати проміжний тест закритої форми з множинним вибором.
А) право на велосипед;
Б) право на надрукований автором вірш;
В) право на куплену в магазині книгу;
Г) право на раціоналізаторський винахід;
Д) право на опубліковану в журналі статтю;
Е) право на квартиру отримуну у спадок.
- встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем;
- закріплення знань, умінь і навичок.
Так, наприклад, на етапі уроку закріплення нових знань і вмінь учнів , після вивчення теми «Закон» можна використати низку різних завданнь.
1. Визначте, які із запропонованих ознак є ознаками закону:
А) видається вищим органом виконавчої влади;
Б) регулює всі відносини що виникають у суспільстві;
В) має вищу юридичну силу;
Г) є нормативно-правовим актом.
2. Розташуйте в логічній послідовності етапи законодавчого процесу:
А) публікація закону;
Б) розробка законопроекту у відповідному комітеті ВРУ;
В) ініціювання прийняття закону народним депутатом;
Г) прийняття законопроекту у 3 читанні ВРУ;
Д) підписання законопроекту ПУ;
Е) обговорення законопроекту на засіданнях ВРУ;
Ж) підписання законопроекту головою ВРУ.
3. Класифікуйте види нормативно – правових актів за юридичною силою:
А) Указ Президента України;
Б) Кримінальний кодекс України;
В) Конституція України;
Г) Наказ Міністерства освіти і науки України;
Д) Закон України «Про вибори Президента України»;
Е) Ухвала Верховного суду України.
Підсумковому оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).
Підсумкова оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт та навчальної активності школярів.
Так, наприклад після вивченя розділу «Основи приватного права» під час уроку-узагальнення можно викорисати диференційований підхід до оцінки учня використовуя різні форми тестових завдання.
1.Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати для робітників:
А) 2 тижнів.
Б) 1 місяця.
В )4 місяців.
Г) 6 місяців.
9. Для яких категорій працівників не допускається встановлення випробування при прийнятті на роботу?
А) Працівників, які мають досвід з цієї роботи.
Б) Працівники, що поєднують працю з навчанням у ВНЗ
В) Випускники ПТУ.
10. Яке прізвище отримують подружжя після шлюбу?
А) Дружина – прізвище чоловіка.
Б )Чоловік – прізвище дружини.
В) Залишаються на своїх прізвищах .
Г )Поєднують свої прізвища .
Практикум.
1. Визначте форми власності у наведених прикладах різних видів майна
1) Підручники із шкільної бібліотеки
2) Книги художньої літератури з міської бібліотеки
3) Особисті підручники учня 9-го класу
4) автобус 2-го київського автопарку
5) Кондитерська фабрика «Рошен»
6) Літак компанії «аеросвіт»
7) Спортінвентар дитячої юнацької спортивної школи.
Перевірка рівня навчальних досягнень учнів є одним із важливих етапів навчального процесу. Застосування комп’ютерів дає змогу забезпечити об’єктивність оцінювання знань учнів. Перевірку засвоєння теоретичних знань найпростіше реалізувати на комп’ютері у формі тестів.
Більшість комп’ютерних програм дозволяють розробляти тести, в яких учням пропонується вводити правильну відповідь одним з трьох способів: обирати одну правильну відповідь з декількох запропонованих (одноваріантний вибір), обирати кілька можливих значень з числа запропонованих (поліваріантний вибір), вводити відповідь власноруч (тест з відкритою відповіддю).
Кожна з форм введення відповіді має власні позитивні та негативні риси. Так, найпростіший в реалізації тест з одноваріантним вибором відповіді надає високу ймовірність випадкового вибору правильного варіанту, що знижує об’єктивність оцінювання. При поліваріантному виборі потребує чіткого трактування питання оцінювання часткового вибору правильних варіантів. Важко провести межу при виставленні балів за вибір одного або двох варіантів з трьох потрібних або вибір зайвих варіантів поруч з правильними.
Введення відповіді з клавіатури ускладнено можливостями неістотних для предмету оцінювання граматичних або синтаксичних помилок та накладає додаткові вимоги на довжину рядка, який потрібно вводити з клавіатури.
Комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання.
Крім названих загальних дидактичних принципів контролю навчання комп’ютерне тестування дає можливість:
- реалізувати беззатримний зв’язок у процесі вимірювання
- результат;
- реалізувати статистично достовірний багатофакторний аналіз успішності навчання кожного учня;
- візуалізувати діяльність кожного вчителя;
- проводити постійне вдосконалення комп’ютерної тестової системи з метою її еволюційного розвитку.
Значну увагу проблемі комп'ютерного тестування на уроках суспільствознавчих дисциплін надають: Ю. Малієнко , Т. Машіка, С. Нетьосов , О. Фідря , О. Худобець та інші. Вони узагальнюють організацію контрольно-корекційного етапу навчально-пізнавальної діяльності учнів за допомогою тестів, пропонують варіанти типологізації й класифікації тестових завдань та аналізують досвід використання комп' ютерних тестових комплексів на уроках суспільствознавчих предметів, зокрема й для курсу «Основи правознавства».
З метою організації якісного поточного контролю рівня навчальних досягнень учнів, створення банку тестових завдань, які пройшли валідізацію в процесі експериментальної апробації і доступні користувачеві через мережу Інтернет, створення стандартизованих сучасних засобів обробки результатів тестування рівня навчальних досягнень, Інститут засобів навчання АПН України, спільно з консалтинговим центром «Технології тестування і маркетингу», забезпечує функціонування проекту «Технології тестування». Усі ресурси проекту розміщуються на сайті в Інтернеті.
Зараз існує значна кількість навчальних комп’ютерних програм (тестів), які використовують для засвоєння й контролю знань. Вони передбачають вибір режимів: навчання, тренування та тестуванння учнів; різну кількість питань, що дозволяє якісно підготуватися дітям до конкретного виду роботи.
Для створення тестів доцільно використовувати комп’ютерну програму створеня тестів МуТеstХ. Учні матимуть можливість відповідати на питання тесту за комп’ютером як тренажером у позаурочний час. Використання комп’ютерного тестування підвищує ефективність навчального процесу, заощаджує час на інші види й форми роботи, проведення яких неможливе без контакту учитель – учень.
Ще одним варіантом опитування на уроці за допомогою ІКТ є список питань на слайдах презентації, відповіді на які учень записує в зошиті або на спеціальному бланку відповідей, за бажанням вчителя зміна слайдів може бути налаштована на автоматичний перехід через певний інтервал часу.
Мета роботи педагога полягає в розвитку творчого підходу до опанування знань з предмета. Одним із прикладів такого виду роботи є завдання самостійно розробити низку тестових завдань із запропонованої теми, потім набрати їх у програмі, що дозволить використовувати ці тести в електронному варіанті. Щоб виконати таке завдання, учні повинні більш глибоко вивчити необхідний розділ інформатики або навіть декілька розділів, сформулювати контрольні питання, що відбивають суть теми й дати декілька варіантів відповідей (правильних і неправильних). Цей підхід навчає самостійно опрацювати літературу, логічно мислити, формалізувати здобуті знання.
Використання нової інформаційної технології дає можливість значно підвищити ефективність інформації, що циркулює у навчально-виховному процесі за рахунок її своєчасності, корисності, доцільного дозування, доступності (зрозумілості), мінімізації шуму, оперативного зв’язку джерела навчальної інформації і учневі, адаптації темпу подачі навчальної інформації до швидкості її засвоєння, врахування індивідуальних особливостей учнів, ефективного зв'язку індивідуальної і колективної діяльності, методів і засобів навчання, організації навчального процесу.
Крім того, важливе значення при підготовці вчителя до використання інформаційних технологій у навчальному процесі має логіко-дидактичний аналіз засобів навчальної діяльності, між іншим, контролюючих програм при здійсненні контролю і самоконтролю.

Можливо Вам це буде цікаво 
Джерело: http://Меняйленко О.С., Нетьосов С.І., Розсоха В.М. http://osvita.ua/school/lessons_summary/pravo/ ; http://www.mon.gov.ua/
Категорія: Технології навчання | Додав: olyamerzlayaeroxina570 (19.05.2015) | Автор: Мерзла Ольга Сергіївна E
Переглядів: 1973 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]