Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Методика сучасного уроку » Технології навчання


сугестопедичне навчання
СУГЕСТОПЕДИЧНЕ
НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Чи можна оволодіти англійською мовою лише за три тижні? Відповідь ствердна. Так, можна. Бо роз¬роблені і успішно апробовані на масовій аудиторії відповідні методики навчання.
Чи можна опанувати географію в обсязі, необхідному для вступу на геог¬рафічний факультет університету за вісім днів? Від¬повідь теж ствердна. Так, можна. Таких результатів досягають дослідники-педагоги в Японії, Болгарії та інших країнах. Вчені цих країн за допомогою сугестопедії (вид екстрасенсорики) успішно розв'язують складні проблеми виховання і навчання дітей. Про¬водяться такі дослідження і в Україні.
В основі сугестопедичного навчання знаходиться пошук і створення таких умов роботи учнів, за яких вони краще засвоюють навчальний -матеріал.

Відомо, що нині в наших середніх учбових закла¬дах загострюється проблема розумового і емоційного перевантаження учнів. Особливо страждають най-найпрацьовитіші тобто ті діти, які зорієнтовані на вико¬нання всіх вимог школи і окремих учителів. Тому зростає питома вага нервових захворювань і зривів, неконтрольованої поведінки і незрозумілих вчинків. 3 другого боку, поширюється пасивне, негативне ставлення до навчання, «вимкнення» з його процесу на все довші проміжки часу.
Разом з тим, існують дуже прості, але вельми ефективні методичні прийоми, які дозволяють учням краще засвоювати програмовий матеріал, витрачаючи при цьому набагато менше часу і енергії. Що ж за методичні прийоми?

По-перше, організація спокійної, доброзичливої, радісної географічної обстановки в класі, яку вчитель повинен створити з перших же хвилин уроку.
Розповідь невеликої смішної історії з географічним змістом, географічний жарт чи анекдот, «лукавинка» тощо не є марною тратою дорогоцінного часу чи то

намаганням здобути «дешеву» популярність серед учнів.

Вони знімають напруженість і втому дітей, під¬вищують їх працездатність, дозволяють назавжди І закарбувати в пам'яті основні поняття географічної науки. Необхідно постійно враховувати те, що у ста¬дії розкутості, доброго настрою значно стимулюються резерви дитячої пам'яті. Мною розробляється ціла система методичних прийомів такого характеру.

По-друге, у процесі викладання нового матеріалу вчитель обов'язково повинен звертати увагу на речі, які на перший погляд здаються дрібницями.
До них можна віднести власні жести вчителя, міміку, позу, манеру мовлення і навіть місце в класі.
Ці «дрібниці» є вкрай важливими елементами сугестопедичного впливу на дитину. Особливо це стосується вчителя географії, манера поводження якого біля стінної карти, роботи з нею, як показують дослідження, може значно підвищити або знизити ефективність засвоєння географічних знань.
Відомо, що учні краще і швидше засвоюють географічний матеріал, якщо вчитель під час уроку використовує
музику, картини, екранні засоби тощо.

По –третє. Особливо значний сугестопедичний вплив на учнів досягається в процесі ігрової діяльності. Це є третім і най¬важливішим елементом навчальної дії на підсвідомість дитини. Характер і сю¬жет гри визначаються віковими особ¬ливостями учнів, їх інтересам і захоп¬леннями.
Для учнів V!-VIІ класів можна запропонувати види ігор, що з одного боку, розвивають увагу і просторове мислення, з іншого, — підвищують їх¬ній рівень знань з географи чи допо¬магають кращому їх засвоєнню.
1. «Коло уваги». Береться будь-яка тематична карта. На ній малюється олівцем чи крейдою коло радіусом від трьох сантиметрів і більше. Учень по¬винен запам'ятати максимальну кіль¬кість об'єктів, котрі розміщені в цьому колі.
2. «Друкарська машинка». Учні по¬діляються на дві команди і сідають так, щоб кожен з них міг без переш¬код бачити представників своєї коман¬ди. Команди — це «друкарські ма¬шинки». Кожен з учнів отримує набір карток з певними літерами українсько¬го алфавіту. Всі вони можуть бути ви¬користані в процесі гри. Ведучий про¬мовляє назву якогось важливого геог¬рафічного об'єкта, явища, процесу чи закономірності. Гравці повинні «над¬рукувати» його, швидко по черзі пока¬зуючи картку з потрібною літерою. Перемагає команда, яка швидше і без помилок «надрукує» слово, обігнавши іншу команду.
3. «Реклама».Учні розбиваються на дві або більше команди. їм дається завдання назвати максимальну кіль¬кість функцій чи то якостей якогось географічного об'єкта або явища, нап¬риклад карти, річки, циклону тощо. Команда, яка назве найбільше функцій чи найоригінальніші з них, стає пере¬можцем.
4. «Штанга». Географічний об'єкт чи явище з довгою назвою вписується по горизонталі в клітини. Починаючи з
другої літери цієї назви і передостаньої, як у кросворді, вписуються слова геог¬рафічного змісту. Весь утвір нагадує
профіль штанги. Якщо завдання здало¬ся не дуже складним, учні нарощують «вагу штанги», додаючи нову пару слів
і рухаючись до центру. Гра дає можли¬вість здійснювати індивідуальний підхід і регулювати навантаження.
5. «Шифрування». За допомогою літер назви якогось географічного об'єкта, явища, закономірності тощо
зашифровується назва іншого. Для цього можна використати цифри, які відображають послідовність розміщен¬ня літер українського алфавіту. Для дешифрування учням спочатку за пев¬ними названими ознаками необхідно знайти «ключ». Потім визначається і назва самого зашифрованого об'єкта.

Умови цих чи інших ігор можна уск¬ладнювати, враховуючи як вік учнів, так і рівень їхньої підготовки з геогра¬фії. Наприклад, у грі «Друкарська ма¬шинка» замість того, щоб зачитувати якесь слово, ведучий може використа¬ти лише визначення, а гравці повинні самі це слово віднайти і «надрукувати».

Проведені дослідження однозначно вказують на те, що використання ігро¬вих форм навчання дає добрі результати за "умови повного входження дитини в гру.
В учнів знімається напруженість, руйнуються бар'єри звичного сприйманий. Тому Цілеспрямовану гру "з географічним змістом можна одно¬часно розглядати як своєрідну «психо¬логічну лабораторію», в якій виявля¬ються як таланти дитини, так і інстру¬мент прискореного навчання окремих осіб або ж цілих груп.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Технології навчання | Додав: Олександра (21.02.2014)
Переглядів: 2017 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]