Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Методика сучасного уроку » Технології навчання


Розвиток пізнавальної активності шляхом впровадження інформаційних освітніх техлогій
Відділ освіти Доманівської райдержадміністрації
Районний методичний кабінет

Розвиток пізнавальної активності
учнів шляхом впровадження
інформаційних освітніх технологій.

З досвіду роботи
вчителя математики
Мостівського навчально -
виховного комплексу «загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад»
Онищак Вікторії Семенівни

2014 рік

Укладач В.С. Онищак
Рецензенти: О.М.Чорна – голова районного
методичного кабінету
Рекомендовано педагогічною радою
(протокол №5 від 31.03.14р.)
Відповідальний за випуск: В.С.Онищак
Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має перебувати учень. Від його пізнавальної активності на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями класу залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.
У посібнику описані основні аспекти моєї педагогічної діяльності, досвід проведення різних форм уроків, завдяки яким я досягаю поставленої мети.
Розвиток пізнавальної діяльності - це дуже важливий аспект не лише у навчанні, а й у повсякденному житті. Саме тому, моя мета: надати можливість кожному учневі відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили; дати відчути радість від здолання труднощів; допомогти зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, завжди необхідно докласти зусиль. І тоді успіх учнів супроводжується відчуттям радості та задоволення від діяльності, виникає почуття компетентності.
© В.Онищак, 2014

Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом впровадження інформаційних освітніх технологій на уроках математики.
Математика є унікальним засобом формування не лише освітнього, а й розвивального та інтелектуально-го потенціалу особистості.
Мета кожного вчителя — навчити учнів думати, розвинути їх здібності так, щоб у майбутньому вони могли використати набуті знання на практиці. Основну функцію в роботі з учнями я вбачаю у формуванні роз-виненої особистості, у створенні умов, за яких дитина може і хоче навчатися. Не секрет, що лише зацікавив-ши, лише здивувавши кожного учня, можна розрахо-вувати на позитивний результат навчання. Тому мене завжди хвилюють питання: чи можна кожного школя-ра зацікавити знаннями,розвивати його допитливість, підтримувати у нього інтерес до навчання ?
Актуальним питанням сьогодення є використання інноваційних технологій на уроках математики. Адже саме їх вміле застосування допомагає вчителю вирос-тити конкурентоспроможну людину.
Нові інформаційні технології навчання нада-ють потужні й універсальні засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, полегшують виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення навантаження під час навчально-пізнавальної діяльності (додаток 1).
В наш час – розвитку інформаційних технологій, без використання персонального комп’ютера у ви-вчення математики не має майбутнього. По перше – це цікавить дітей, по друге – це економить час, по третє – дає більше можливостей для розуміння математики.
На таких уроках учні бачать комп’ютер як засіб для вивчення математики, а вчитель на уроці легко може систематизувати знання, показати динаміку розкриття даної теми, миттєво оцінити знання дітей, вказати на помилки і при цьому дати можливість для їх виправлення.
Програмне забезпечення дає широкий діапазон для творчості. І самі учні пропонують свої послуги для створення нових програм, проектів, презентацій, елект-ронних посібників.
В. О. Сухомлинський наставляв « Головною потре-бою кожного школяра мають стати праця, самостійна думка, відкриття істини». Реалізувати дану пораду мо-жна лише завдяки вдумливій підготовці до занять, до роботи в класі взагалі.
Кожна здорова дитина має можливості для розвит-ку як виконавських, так і творчих здібностей. І багатст-во можливостей розумового розвитку приховане не лише в природі спадковості, а і в методах і умовах роз-витку дитини. Отже, здібна дитина – не дар природи. Успіх залежить від батьків і вчителів.
Так починаючи працювати з учнями 5-го класу, я урізноманітнюю форми роботи, навчаю їх працювати додатково. Важливе місце в моїй роботі посідають ди-дактичні ігри, уроки – змагання , вікторини «Що? Де? Коли?», «Веселі математики»(додаток 2) та інші. Даю завдання, що складаються з цікавих задач та задач під-вищеної складності. Так, у 5-6-класах є складніші логі-чні задачі від Мудрої Сови, які я задаю учням на вихід-ні дні або канікули.
Система продуманих масових заходів дає можли-вість учителю розвивати інтерес і творчі здібності шко-лярів, залучати їх до різних видів інтелектуальної дія-льності, що ґрунтується на математичному матеріалі.
При вивченні звичайних дробів у 5-му класі я ви-ставляю оцінку за урок у вигляді дробу. У чисельнику - оцінка, яку ставлю я: чи то за математичний диктант, чи за тести, а в знаменнику - оцінка, яку ставить собі учень за роботу на уроці. У 7-9 класах у практику роботи вводжу нетрадиційні форми уроків: лекція, урок-консультація , урок-семінар, урок-проект, урок – казка (додаток 3), урок-подорож, урок-екскурсія, урок-телепередача, інтегрований урок, бінарний урок(додаток 4) та інші. Так, на уроці - турнірі «Розв'я-зування нерівностей методом інтервалів» учні класу об'єднуються у три команди. Три учні класу, що приз-начаються суддями, готують і розв'язують по 7 завдань: три середнього, три достатнього і одне високого рівня. Ці завдання далі пропонуються капітанам команд. Капітани розподіляють між учнями, а ті по черзі виконують завдання, записуючи на дошці (одночасно три команди). Капітани виправляють помилки, стежать за роботою команди, судді оцінюють роботу кожного учня. У результаті всі учні отримують оцінки, а я підбиваю підсумки, оголошую переможців.
Самостійність, творчий характер розуму формується завдяки тому, що в розумовій праці учнів є і елементи досліджень. Враховуючи те, що наочність — це шлях до пізнання, пропоную учням виконати малюнок, виготовити схематичну модель до геометричних задач. Так, при вивченні у 7-му класі теми «Три ознаки рівності трикутників» учні виконують творчу роботу — намалювати малюнок, але так, щоб використовувались лише трикутники. Будинки, тварини, рослини — усе має складатися тільки з трикутників. Аплікації та малюнки мають бути яскравими. І навіть слабкі учні із задоволенням справляються з роботою. При вивченні теми «Симетрія, симетричні фігури» діти також виконують малюнки до теми.
Розумова праця – це індивідуальний процес, який залежить не лише від здібностей, але й від характеру дитини, від різних зовнішніх обставин. Тому добираю вправи та задачі так, щоб кожна наступна вправа міс-тила елемент нового, невідомого, складнішого.
Прищеплюю учням смак до читання математичної літератури. Вони із задоволенням пишуть реферати, працюють з додатковою літературою.
Ми знаємо, що краще розв'язати одну задачу кіль-кома способами, ніж кілька різних чи однотипних за-дач. Розгляд різних способів однієї задачі допомагає учням зрозуміти, яким великим діапазоном умінь і знань потрібно володіти. Так ,при вивченні теореми Піфагора я стараюсь з учнями розібрати всі способи її доведення.
У своїй діяльності я використовую дидактичний матеріал, який диференціюю за рівнями складності. Для контролю знань добираю завдання 3-х видів, що відповідають рівням навчальних досягнень учнів:
1) репродуктивний (потребує відтворення) - обо-в'язковий рівень;
2) реконструктивний ( потребує перетворень від-повідних знань і вмінь) - достатній рівень;
3) завдання ,які потребують творчого використан-ня знань і вмінь - високий рівень.
Як реалізувати ідею рівної диференціації без ураження психіки учнів? Тільки шляхом індивідуаліза-ції навчання. Тим більше, що в математиці особистий підхід набування особливого значення, що пояснюєть-ся специфікою цього навчального предмета. Матема-тика об'єктивно є однією з найскладніших дисциплін і її вивчення викликає суб'єктивні труднощі у багатьох школярів. Разом з тим, чимало учнів має яскраво вира-жені здібності до цього предмета. Розрив у можливос-тях сприйняття курсу математики учням, що перебу-вають на різних «полюсах» знань, умінь, навичок і зді-бностей, дуже великий. Позбутися його, на мій погляд, можна через відповідну організацію самостійної дома-шньої роботи учнів.
Добре продумана система домашніх завдань до-помагає реалізувати ідею різнорідного навчання в су-часній школі без негативних наслідків.
Завдання для домашнього виконання я пропоную учням з приписками:«обов'язково», «по можливості», «якщо зможете», «за бажанням» - залежно від дидакти-чної математики мети і рівня складності задачі. Якщо задача відповідає середньому рівню навчальних досяг-нень учня, її пропоную з припискою «обов'язково»; якщо розв'язання задачі складається з кількох рівноси-льних кроків, то - «по можливості»; якщо складність задачі перевищує достатній рівень — «якщо зможете». Складними задачами з припискою «за бажанням» ціка-вляться сильні учні. Якщо більшість учнів розв'язали такі задачі, то на наступному уроці я обмежуюся пере-віркою відповідей. Якщо це вдалося одному - двом уч-ням, то вони пояснюють хід розв'язання. Якщо складну задачу не розв'язав ніхто, то я роблю це сама на почат-ку уроку у швидкому, відповідному до рівня підготов-ки сильних учнів, темпі. Розв'язування задач підвище-ної складності доцільно стимулювати високою оцін-кою, але бути обережним через небезпеку списування ( хоча і списування іноді дає позитивні результати).
Використання елементів проблемного, диферен-ційованого, особистісно-зорієнтованого, ігрового і ін-ших навчальних технологій, розв'язування цікавих не-стандартних задач, дає можливість не тільки передати учням якомога більше знань, а й прищепити смак до їх самостійного здобуття, активізувати їх пізнавальну дія-льність, підвищити інтерес до навчального предмета, забезпечити розвиток здібностей, готувати їх до розма-їття життєвих ситуацій. Бо жити - це означає розв'язу-вати задачі.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Технології навчання | Додав: vika-onishak (03.09.2014) | Автор: Онищак Вікторія Семенівна E W
Переглядів: 2649 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]