Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків української мови та літератури


Українська мова. 6 клас.Збірка контрольних робіт
Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Повторення та узагальнення вивченого».
Варіант 1
1. Із наведених нижче речень випишіть словосполучення.
За широкими морями, за лісами дрімучими був колись веселий край. Над ставком – верби аж до води попускали віти. Не любив хлопець сидіти в темній хаті, не любив сумних розмов про злидні.
2. Визначте вид речення за метою висловлювання, підкресліть члени речення і розставте розділові знаки.
І мандрує мала дитина по світу з ранку до вечора дива всякі на ньому споглядає розуму набираєтьсяч. А коли ви почнете мене вчить малювати? Спершу ти мені послужи за науку років
зо три.
3. Замість крапок вставте, де треба, м’який знак або апостроф.
Бур...ян, скрин...ка, перемінит...ся, пан..с...кий, зав...язаний.
4. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою префіксів пре-, при-.
Добрий, міський, дніпровський, мудрий, хитрий.
5. До поданих слів доберіть синоніми та антоніми.
Іти, говорити, розумний, красивий, весело.
6. Замініть фразеологізми синонімами.
Передати куті меду, світ за очі, теревені правити, п’ятами накивати, ні пари з уст.

Варіант 2
1. Звертання:
А) називає того, хто звертається; Б) називає того, до кого звертаються; В) виражає ставлення мовця до повідомлюваного ним.
2. У реченні звертання :
А) є головним членом речення; Б) є другорядним членом речення;В) не є членом речення.
3. Вставні слова і сполучення слів:
А) виражають ставлення мовця до повідомлюваного ним;
Б) означають час, місце, умову, причину того, про що йдеться у реченні;
В) називають того, до кого звертаються.
4.. На письмі звертання виділяються:
А) комами або знаком оклику залежно від інтонації, Б) лапками; В) тире.
5. У реченні Мабуть, не з тієї ноги встав (Нар.творч.) вставне слово стоїть:
А) на початку речення; Б) у середині речення; В) у кінці речення
6.Звертанням у реченні Водичко, умий моє личко є:
А) личко; Б) водичко; В) моє.
7. Підкреслені слова в реченнях: 1.На землі вже лежав перший сніжок. 2.Після тривалого плавання на горизонті з’явилась земля. 3.Рідна земля і в жмені мила.
а) омоніми; б) синоніми; в) багатозначні слова.
8. Укажіть речення, у якому є однорідні члени:
А) Ліс якусь хвилину стояв нерухомо. Б) Мудрим ніхто не родився, а навчився.
В) Солов’їні пісні навіювали на мене теплі спомини.
9.Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки:
А) І плащі, й костюми, й блузки — усе це можна купити в магазині одягу.
Б) Ми назбирали: боровиків, маслюків, лисичок, сироїжок.
В) Вийшов з хати Юрко, і побачив велику крижану бурульку.
10.Укажіть речення, у якому правильно виділене звертання:
А) Ні брате , я не залишу тебе самого. Б) Їж , Мартине , мати ще підкине.В) Ловись рибко , велика та все велика.
11. Укажіть словосполучення.
А сливи й груші Б біля будинку В рідні ниви Г осінь настала
12. Укажіть поширене словосполучення.
А червоні кетяги калини Б багатоповерховий будинок
В слухати музику Г прийти вчасно

Контрольна робота №2 з теми «Лексикологія».

1. Лексикологія – це розділ науки про мову, що вивчає
а) звуки мовлення; б) способи творення слів; в) слова, їх значення, походження, вживання.
2.За походженням слова української мови поділяють на:
а) корінну українську лексику (незапозичену) та старослов’янізми;
б) власне українські слова та неслов’янські;
в) корінну українську лексику та запозичені слова.
3. Префікси воз-, вос-, со-, пре-, пред- - це ознака:
а) польської мови б) старослов’янської мови; в) давньоруської мови.
4. Застарілі слова – це слова,
а) що вийшли з активного вжитку;
б) пов’язані з особливостями роботи людей тієї чи іншої професії;
в) що ввійшли в українську мову з інших мов. Записати кілька застарілих слів.
5. Терміни – це слова або словосполучення,
а) які називають спеціальні поняття науки, мистецтва, виробництва;
б) які позначають предмети і явища чужого життя;
в) які вживаються лише в мові людей певної місцевості.
6. Неологізмами є ряд таких слів
а) поштамт, ситро, хоровод, інтернат;
б )мобільник, факс, хіт, діджей, субсидія;
в) піонер, трилер, дівча, космос.
Навести приклади неологізмів
7. Доберіть до іншомовних слів власне українські відповідники з довідки:
Толерантність, преамбула, баланс, консенсус, вакантний, резерв, міграція.
Довідка: рівновага, згода, занепад, запас, терпимість, передмова, вільний, переселення.
8. Розподіліть подані слова за групами: просторічні слова, офіційно-ділові слова, терміни
Спрощення, тусуватися, заява, мастак, атом, поліс, допит, клітина, заморочка.
9. Доберіть з довідки відповідники до поданих слів.
1.Український народний багатострунний інструмент овальної форми.
2. Орач, плугатар.
3.Теплий верхній чоловічий суконний одяг.
4.Один з найвищих військовиї чинів в Україні ХVІ-ХVІІІ ст.
5.Шовкова тканина.
6.Жіночий одяг у вигляді шматка тканини, що використовується для обгортання стану поверх сорочки замість спідниці.
7.Знаки влади
8.Давня міра довжини.
Довідка: п’ядь, жупан, бунчужний, ратай, адамашок, клейноди, запаска, бандура.

10. Списати, уставити пропущені букви. Виконайте лексикологічний розбір підкресленого слова.
Уявлен…ня українців про навколишнє сер...довище були надзв…чайно ш…рокими. С…лянство в процес…і повсякден…ої практики було добре обізнане з вегетаційним циклом б…гат…ох рослин, їхніми хімічними якостями, міцністю тієї чи іншої д…рев…ни.
План розбору
1.Повнозначне чи неповнозначне слово.
2.Лексичне значення.
3.Однозначне чи багатозначне.
4.Пряме чи переносне значення.
5.Чи має слово синоніми, антоніми. Дібрати їх.
6.Корінна українська лексика чи запозичена.
7.Активна чи пасивна (архаїзм чи історизм; неологізм) лексика.
8.Загальновживане слово чи стилістично забарвлене.

Контрольна робота №3 з теми «Словотвір. Будова слова».
Варіант 1

1. Підкресліть однокореневі слова:
лікар, перелік, лікувати, лікарня, лікарський, лікарі, підлікувати.
2. Запишіть 7 слів з префіксами без-, роз-.
3. З поданих словосполучень утворіть складні слова:
дивний цвіт, сині очі, падають зорі, білі руки, світле волосся, білий сніг, гострий верх.
4. До поданих фразеологізмів доберіть синонімічні слова:
хоч греблю гати, пекти раки, ні світ ні зоря, замилювати очі, зарубати на носі, повісити носа.
5. Перекладіть словосполучення українською мовою:
по приказу, поставить в пример, в его пользу, принимать участие, следующий выступающий, на протяжении дня, на следующей неделе.
6. Відредагуйте речення.
До характеристики прикладається: атестат, справка з місця роботи, виписка з протоколу зборів трудового колективу. Слід відмітити, що в статті представлені цікаві результати багаторічної роботи авторів по досліджуваній проблемі. Двері закриваються, наступна зупинка – “Площа Шевченко”. Цей поет являється одним з найбільш відоміших постатей у теперішньому літературному процесі. Насвистуючи веселу пісеньку, ноги несли його все далі й далі.

Варіант 2

1. Знайдіть іменник з –чч-, утворений від прикметника:
а) Київ...ина; б) Полтав...ина; в) Вінни...ина; г) Харків...ина.
2. Знайдіть слово, в якому не відбувається чергування кінцевого приголосного:
а) громада; б) товариш; в) Волга; г) юнак.
3. Знайдіть слово, в якому немає подовження приголосного:
а) сіл...ю; б) піч...ю; в) радіст...ю; г) подорож...ю.
4. Назвіть слово, де не відбувається подвоєння букв:
а) бе...звучний; б) лист…я; в) ві...дзеркалює; г) о...бігти.
5. Знайдіть слово, де немає –чч-:
а) Доне...ина; б) Туре...ина; в) Гали...ина; г) Німе...ина.
6. Назвіть слово, в якому зберігається подвоєння:
а) шос...е; б) пер...он; в) тон...а; г) ал...ея.
7. Знайдіть слово, в якому не зберігається подвоєння:
а) ван...а; б) віл...а; в) міс...ія; г) ман...а.
8. Знайдіть слово, де є суфікс –цьк-:
а) громад...кий; б) гігант...кий; в) брат...кий; г) коза...кий.
9. Назвіть слово, що не змінюється:
а) кіно; б) око; в) вікно; г) місто.
10. Знайдіть слово, в якому закінчення –а:
а) обличчч...; б) Поволж...; в) круч...; г) затишш...
11. Знайдіть слово, в яких є помилки:
а) кондіціонер; б) директор; в) екіпаж; г) інтиграл.
12. Назвіть слово, де не відбулося чергування:
а) у класі; б) мусі; в) у вусі; г) свекрусі.

Контрольна робота №4 з теми «Морфологія. Орфографія. Іменник».
Варіант 1
1. Розподіліть іменники на ті, що вживаються тільки в множині, і такі, що не змінюються.
Ножиці, таксі, журі, ворота, Карпати.
2. До поданих іменників додайте прикметники, узгодивши рід:
Кенгуру, поні, кашне, кіно, колібрі.
3. Утворіть нові іменники за допомогою суфіксів –ечок-, -чок-, -ечк-, -ичк-.
Стілець, їжак, книжка, пиріг, вода.
4. Замість крапок вставте потрібну голосну в суфікси: -інн-, -енн-, инн-, -ив-, -ев-.
Свідч...ння, клекот...ння, буряч...ння, пал...во, мар...во.
5. Перекладіть українською мовою імена по батькові.
Мария Александровна, Лариса Петровна, Тарас Григорьевич, Елена Юрьевна, Борис Ильич.
6. Доберіть іменники, будова яких відповідає схемам:
¬ ^ ^ ¬  
Варіант 2
1. До чоловічого роду належить невідмінюваний іменник:
а) бюро; б) аташе; в) Конго.
2. До жіночого роду належить невідмінюваний іменник:
а) міс; б) ательє; в) поні.
3. До середнього роду належить невідмінюваний іменник:
а) Сочі; б) шимпанзе; в) леді.
4. Іменники пролісок, перелесник, прикордонник, східняк, заступник утворені:
а) суфіксальним способом; б) префіксальним способом; в) префіксально-суфіксальним способом.
5. Частка не пишеться разом з іменниками:
а) не\нависть, не\ук, не\добір, не\роба, не\вдаха;
б) не\друг, а ворог; не\воля, а рабство; неправда, а брехня; не\спокій, а тривога;
не\слава, а ганьба;
в) ще не\зима, це не\книга, не\робота, не\відпочинок.
6. Імена по батькові чоловічі:
а) не перекладаються з російської мови;
б) мають ті ж префікси, що і в російській мові, тільки українськими літерами;
в) мають суфікси –ович, -йович.
7. Імена по батькові жіночі:
а) мають суфікси –івн-, -ївн-;
б) не перекладаються з російської мови;
в) мають ті ж суфікси, що і в російській, тільки українськими буквами.
8. Подані іменники поле, кашне, пальто, кіно, бюро мають спільну ознаку:
а) вживаються тільки в однині; б) не змінюються за відмінками; в) належать до середнього роду.
9. Іменники піч, сіль, розкіш, доповідь, тінь мають спільну орфограму
в орудному відмінку:
а) м’який знак перед закінченням; б) апостроф перед закінченням; в) подвоєння –подовження приголосного.
10. Іменники лікар\лаборант, електро\вимикач, водо\спад, шести\класник, льотчик\космонавт утворені способом:
а) суфіксально-префіксальним; б) складанням основ і слів; в) переходу в іншу частину мови.
11. Суфікси –очок-, -очк-, -ечок-, -ечк- надають слову:
а) збільшено-зневажливого значення; б) значення професійної приналежності; в) зменшувально-пестливого значення.
12. Будова слів лісник, дружина, сонечко, пташеня, зірка відповідає схемі:
а) ¬ ^ ; б) ^; в) ¬ .

Контрольна робота №5 з теми «Прикметник»
Варіант 1.
1.Розподіліть прикметники за групами (якісні, відносні, присвійні).
Синій (якісн.), вечірній (відн.), заячий (присвійн.), домашній (відносн.), міцний (якісн.)
2.Утворіть прикметники вищого і найвищого ступеня:
Мудрий, сильний, солодкий, дужий, гарний.
3.Утворіть прикметники за допомогю префіксів пре- , при-.
Міський, шкільний, розумний, дунайський, старий.
4.Поставте прикметники в потрібному відмінку.
Синім вечором, на міській площі, під крислатим дубом, з-під чорних брів, по тонкому льоду.
5.На місці крапок вставте –н-, -нн-.
Туманний, зелений, незліченний, несказанний, глиняний.
6.Замість крапок введіть потрібні за змістом прикметники.
Позасипали люди по своїх теплих домівках. Спить – дрімає земля під білим снігом. Не сплять тільки зорі в темному небі та не спить той страшний дідуган Морозенко.
Варіант 2
1. Прикметник – це самостійна частина мови, яка:
а) називає ознаку дії або ознаку ознаки; б) вказує на ознаку, не називаючи її;
в) називає ознаку предмета або його приналежність.
2. Прикметники змінюються за:
а) особами; б) родами і відмінками; в) родами, числами, відмінками.
3. Прикметники міський, сільський, український, шовковий, водяний відносяться до прикметників:
а) якісних; б) відносних; в) присвійних.
4. Ступені порівняння мають прикметники:
а) якісні та відносні; б) якісні та присвійні; в) тільки якісні.
5. Проста форма вищого ступеня утворюється за допомогою:
а) слова самий; б) префікса най-; в) додаванням слів найбільш, найменш.
7. Прикметники високий, дужий, сердитий, хороший, менший відносяться до:
а) твердої групи; б) м’якої групи; в) мішаної групи.
8. Від прикметників шкільний, міський, волзький, вокзальний, морський можна утворити нові слова за допомогою префікса:
а) пре-; б) при-; в) прі.
9. Прикметники невеселий, неголосний, небагатий, невеликий, несвітлий пишуться разом, бо:
а) без не не вживаються; б) не мають протиставлення;
в) їх можна замінити синонімом без частки не.
10. Вищий ступінь від прикметника величезний утворюється за допомогою:
а) суфікса –іш-; б) додаванням слова більш; в) не можна утворити.
11. Від прикметника тонюсінький не можна утворити вищого й найвищого ступеня порівняння, бо:
а) це відносний прикметник; б) ця ознака є незмінною;
в) суфікс вже надає значення найбільшого вияву ознаки.
12. Від словосполучень легка атлетика, руде волосся, загальна освіта, три поверхи, перший клас можна утворити прикметники, які пишуться:
а) разом; б) через дефіс; в) у два слова.

Контрольна робота №6 з теми «Числівник»
Варіант 1
1. Із наведеного ряду слів випишіть числівники.
Перший, одиниця, першокласник, десять, сотня.
2. Розподіліть числівники на кількісні і порядкові.
Двадцять п’ять, тридцятий, тисяча, четвертий, сто двадцять сьомий.
3. Утворіть порядкові числівники від кількісних, записавши словами ті й інші.
6, 7, 16, 38, 174.
4. Напишіть числа словами, поставивши їх в потрібному відмінку.
До 68 додати 18 дорівнює 86. Від 124 відняти 21 дорівнює 123.
До 15879 додати 305 дорівнює 16184.
5. Виправте помилки в реченнях.
Року тисяча вісімсот чотирнадцятого, з двадцяти шостого на двадцять сьоме лютого в хаті Григорія Шевченка народився син. Великий співець України не дожив навіть до п’ятидесяти років.У тисяча вісімсот шістдесятому першому році перестало битися його серце.
6. Перекладіть українською мовою. Запишіть числа словами.
5 часов вечера, 8 часов 15 минут, без двадцати минут 12, половина 3-го,
5 минут седьмого.

Варіант 2
1. Із поданих нижче слів числівником є:
а) п’ятірка; б) п’ятиметровий; в) п’ятий.
2. Числівники п’ятеро, троє, десятеро, двоє, четверо означають:
а) цілі числа; б) дробові; в) збірні.
3. Три явори посадила сестра при долині. У поданому реченні числівник виступає в ролі:
а) підмета; б) обставини; в) додатка.
4. При відмінюванні числівників від 50 до 80 відбувається:
а) зміна обох частин; б) тільки другої; в) в усіх відмінках зберігається одна форма.
5. Кількісні числівники від 3 та далі змінюються:
а) за відмінками; б) за родами; в) за числами і відмінками.
6. Числівники 1, 2 змінюються за:
а) відмінками; б) родами і відмінками; в) числами і родами.
7. Числівники 0, 1000, 1000 000 змінюються за:
а) відмінками; б) відмінками і родами; в) родами і числами.
8. При змінюванні числівника дві тисячі перший змінюються:
а) усі три слова; б) два останні; в) лише останнє слово.
9. За правилами правопису ь після р не пишеться, однак це правило порушується при відмінюванні числівників:
а) 3, 4; б) 30; в) 40.
10. При числівниках 2, 3, 4 у формі називного відмінка іменники стіл, брат, товариш, палець, син вживаються:
а) у формі Н.в. множини; б) Р.в. однини; в) З.в. множини.
11. При відмінюванні дробових числівників :
а) перша частина відмінюється, як кількісний, друга – як порядковий; б) обидві частини вімінюються як кількісні; в) обидві частини відмінюються як порядкові.
12. Числівники перший, п’ятий, сьомий, другий, сотий відмінюються як прикметники:
а) твердої групи; б) м’якої групи; в) мішаної групи.

Контрольна робота №7 з теми «Займенник»
Варіант 1
1. Із наведеного тексту випишіть займенники, визначте їх розряд.
Батько оце тільки вернувся з міста і привіз йому дві цукерки і великого-великого бублика, такого великого, що, мабуть, він більший од Грицькової голови. Її садок був суміжно з його садком. Грицько побачив,що Семен рве ягоди.
2. Поставте займенники в потрібному відмінку.
Підійти до (він), подивишся на (вона), відбігти від (вони), сумніватися в (себе), пишатися (я).
3. Подані займенники запишіть разом або через дефіс.
Хто(небудь), що(сь), казна(що), будь(чим), аби(який).
4. Від поданих займенників утворіть заперечні.
Хто, з ким, чим, в якому, чий.
5. Відредагуйте речення, правильно використаши займенники.
Перше місце в конкурсі читців посіли наш однокласник і учень із сусідньої школи. Він одержав цінний подарунок. Він усім сподобався.
6. Замініть, де потрібно, іменники займенниками.
Досить скрутне життя в осілих птахів узимку, коли випадає глибокий сніг.Особливо важко тим птахам, які здобувають їжу на землі. Але до важких умов птахи поступово пристосовуються.

Варіант 2
1. Займенник – це частина мови, яка:
а) вказує на предмет, ознаку та кількість, не називаючи їх; б) заміняє всі частини мови; в) заміняє іменник, прикметник та дієслово.
2. За значенням займенники поділяються на:
а) 5 розрядів; б) 3 розряди; в) 9 розрядів.
3. Одні й ті ж займенники відносяться до двох розрядів:
а) неозначених і питальних; б) відносних і заперечних; в) питальних і відносних.
4. Питальні займенники можуть стати відносними, якщо:
а) змінити їх відмінок; б) змінити їхнє місце в реченні;
в) зробити займенник сполучним словом у складному реченні.
5. Заперечні займенники творяться від питальних:
а) суфіксальним способом; б) префіксальним способом;
в) суфіксально-префіксальним способом.
6. Неозначені займенники творяться від питальних:
а) суфіксальним способом; б) префіксальним; в) суфіксальним і префіксальним.
7. Займенники ні(в)кого, будь(з)ким, хтозна(в) кого, ні(з)чим, аби(з)ким пишуться: а) разом; б) через дефіс; в) окремо.
8. Займенники будь\хто, хтозна\що, чим\небудь, казна\чого, будь\який пишуться: а) разом; б) через дефіс; в) окремо.
9. Займенники де\хто, хто\сь, ні\що, аби\що, ні\який, чиї\сь пишуться:
а) разом; б) через дефіс; в) окремо.
10. За родами, числами, відмінками відмінюються займенники:
а) особові; б) неозначені і заперечні; в) присвійні, вказівні, означальні.
11. Займенники стільки, скільки змінюються:
а) лише за відмінками; б) за числами; в) за родами і відмінками.
12. У реченні “Українська пісня може кожне серце полонить” – займенник виконує роль: а) підмета; б) додатка; в) означення.

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Конспекти уроків української мови та літератури | Додав: egorenko83 (06.11.2016) | Автор: Єгоренко Ольга Миколаївна E
Переглядів: 1754 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]