Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Вчителю-предметнику » Конспекти уроків біології 10 клас


Тема уроку: "Білки: будова та властивості"
Тема уроку: Білки: будова та властивості

Мета: з'ясувати біологічне значення білків, дове¬сти, що білки є основою життя; формувати в студентів загально навчальні прийоми і спо¬соби навчальної діяльності: умі¬ння складати схеми, таблиці, пра¬цювати з підручником, додатко¬вою літературою, використовува¬ти експерименти, працювати індивідуально та в групах, умін¬ня розв'язувати проблеми.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Методи і методичні прийоми: бесіда, випереджувальні завдання і повідомлення студентів, пояснення за опорними схемами, складання схем і таблиць, лабораторні дослі¬ди, розв'язування проблемних зав¬дань, мозковий штурм.

Повинні знати: будову, властивості і функції білків.
Повинні уміти: наводити приклади значення білків, застосування ферментів; спостерігати дію ферментів; характеризувати молекулярний рівень організації живого, пояснювати хімічну сталість організмів; обґрунтовувати взаємозв’язок будови білків з їх функціями; застосовувати знання для розв’язування вправ з молекулярної біології.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань.
1. Виконайте тест.
Виберіть окремо відповіді (в цифрах), які стосуються: 1 варіант-вуглеводів та 2 варіант-ліпідів:
Тест
1. Головними хімічними елементами цих речовин є: С, Н, О.
2. До складу цих речовин можуть входити інші елементи.
3. Ці речовини абсолютно гідрофобні.
4. Назви багатьох речовин цього класу закінчуються на «аза».
5. Назви багатьох речовин цього класу закінчуються на «оза».
6. Для цих речовин характерні різні види ізомерії.
7. Ці речовини - обов'язкові компоненти мембран.
8. Основне джерело енергії.
9. Запасне джерело енергії.
10. Ці речовини енергоємніші.
11. Ці речовини - складні ефіри.
12. Серед них є полімери.
13. Для цих речовин характерні глікозидні зв'язки.
14. Крохмаль.
15. Целюлоза.
16. Терпени.
17. Воски.
18. Рибоза.
19. Стероїди.
20. Хітин.
21. Глікоген.
22. Вітамін К.
Відповідь.
Ліпіди: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16,17, 19, 22.
Вуглеводи: 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21.

ІІ. Мотивація навчально-пізна¬вальної діяльності. Повідомлення теми і завдань уроку.
Одне з визначень життя таке: «Життя — це спосіб існування білкових тіл...»
Проблема: білки — основа життя?
Сьогодні на уроці ми маємо роз¬в'язати це питання, дослідивши біологічну роль білків.
Мета пошуку:
• з'ясувати біологічне значення білків, пояснити причини їх багатофункціональності, довести, що білки є основою життя;
• поглибити знання про ферменти, вивчити їх особливості та механізм дії.

ПЛАН
1. Хімічна характеристика білків.
2. Будова молекули.
3. Класифікація.
4. Властивості білків.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Почнемо з парадоксу.
Відносна молекулярна маса гемоглобіну становить 16.471 в.о. Один еритроцит − дрібна безۥядерна клітина крові діаметром 7,5 мкм − містить близько 280 млн. молекул гемоглобіну.
Виникає парадокс: як може така велика кількість молекул гемоглобіну, а саме 280 млн., маючи величезну відносну молекулярну масу (16.471) розміститися в малесенькій клітині еритроцита діаметром 7,5 мкм?
Це перша проблема, яку ми повинні розв’язати сьогодні на уроці.
Що, на вашу думку, ми повинні зۥясувати передусім?
Мета пошуку − зۥясувати, як білки утворюють такі великі молекули (макромолекули мають молекулярну масу, що вимірюється десятками тисяч вуглецевих одиниць).

1. Хімічна характеристика білків.
1. Елементний склад: С, Н,О, N, S, (в гемоглобіні − Fe...)
2. Полімери, побудовані з мономерів − амінокислот (А) − за принципом:
А − А − А − А − А −
3. До складу білків входить 20 амінокислот, їх називають основними.
Ті з них, які можуть синтезуватися в організмі, називаються замінними, а ті,
що надходять лише з їжею − незамінними.
4. Загальна формула амінокислот:
R 1,2,3… 20 радикал
׀
H − C − NH2 аміногрупа (лужні властивості)
׀
COOH карбоксильна група (кислотні властивості)

2. Будова молекули
Відеолекція «Строение и структуры белка» –15 хв.:
Проблемне питання: чи можна на основі особливостей будови амінокислот дати пояснення можливості утворення макромолекул?
Висновок. Амінокислоти з’єднуються в макромолекули білків за допомогою міцних ковалентних зв’язків, що називаються пептидними (дипептид, трипептид… поліпептид).

Послідовність амінокислот визначає різноманітність білків, відмінність одних живих істот від інших, будову і властивості білків.
(Причина серпоподібно-клітинної анемії: у гемоглобіні крові замість глютамінової кислоти стоїть амінокислота валін. Такий гемоглобін кристалізується всередині еритроцитів).

У білках міститься від декількох десятків (більше 5) до сотень і навіть тисяч амінокислотних залишків.
Якщо 280 млн. молекул гемоглобіну ( а це всього один еритроцит) розтягнути по прямій, то вийде ланцюжок у 25 тис. разів довший від самого еритроцита.
Рівні організації білкових молекул
Проблема. Як же природа «упаковує» макромолекули білків?
Моделювання молекули білка.
Відомо чотири рівні структурної організації білків: первинний, вторинний, третинний і четвертинний.
Первинна структура білків визначається якіс¬ним і кількісним складом амінокислотних залишків, а також їхньою послідовністю.
Часто молекула білка у вигляді ланцюга, складе¬ного з амінокислотних залишків, нездатна виконува¬ти специфічні функції. Для цього вона має набути складнішої просторової структури.
Вторинна структура характеризує просторову організацію білкової молекули, яка повністю або ча¬стково закручується в спіраль. Радикали амінокислот (R-групи) при цьому залишаються ззовні спіралі. У підтриманні вторинної структури важлива роль належить водневим зв'язкам, які виникають між атомами Гідрогену NH2-rpyпи одного витка спіралі та Оксигену СО - групи іншого.
Третинна структура зумовлена здатністю поліпептидної спіралі закручуватись певним чином у грудку, або глобулу (від лат. глобулюс — кулька). Важлива роль у підтриманні третинної структури належить так званим дисульфідним зв'яз¬кам, які виникають між залишками амінокислоти цистеїну.
Четвертинна структура білків виникає внаслідок об'єднання окремих глобул, які разом утворюють функціональну одиницю. Стабілізація четвертинної структури досягається гідрофобними, електростатич¬ними та іншими взаємодіями, а також водневими зв'язками.
Заповніть таблицю.
№ Структура білка Який вигляд має Якими зв’язками підтримується
1. Первинна
2. Вторинна
3.
4.

3. Класифікація білків.
Залежно від особливостей будови білки поділя¬ють на прості та складні. Прості, або протеїни (від грец. протос - перший), складаються лише з аміно¬кислотних залишків, а складні, або протеїди (від грец. протос та ейдос - вигляд), у своєму складі ма¬ють також речовини небілкової природи (залишки фосфатної та нуклеїнових кис¬лот, вуглеводів, ліпідів, атоми Феруму, Цинку, Купруму та ін.).
4. Властивості білків.

Функціональні власти¬вості білків, крім їхнього амінокислотного складу, зу¬мовлені також і послідовністю амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюзі та його просто¬ровою структурою.
1. здатність під впливом різних факторів (дія концентрованих кислот і лугів, важких металів, високої температури тощо) змінювати свою структуру і влас¬тивості. Процес порушення природної структури білків, який супроводжується розгортанням поліпептидного ланцюга без зміни його первинної структури, називають денатурацією (від лат. де — префікс, який означає втрату, і натура - природні властивості). Як правило, денатурація має необоротний характер.
Проте на початкових стадіях денатурації за умови припинення дії факторів, що спричиняють цей процес, білок може відновити свій початковий стан. Це явище має назву ренатурації (від лат. ре — префікс, який означає поновлення).
Процес порушення первинної структури білків на¬зивають деструкцією (від лат. деструкціо - руйну¬вання). Він завжди має необоротний характер.
2. Залежно від розчинності або нерозчинності у воді білки поділяють на гідрофільні та гідрофобні.
• Чи розчинні білки? Це залежить від їхньої будови: саме просторова структура білка визначає його властивості й біологічні функції.
У молекулах глобулярних білків поліпептидні ланцюги згорнуті в щільні кулясті структури - глобули. До глобулярних білків належать ферменти, антитіла, деякі гормони тощо. Чимало глобулярних білків - водорозчинні, зокрема альбуміни, - прості глобулярні білки, які містяться в яєчному білку, сироватці крові, молоці й насінні рослин.
Білки, що входять до складу покривних тканин і утворень, - фібрилярні. Вони погано розчинні або нерозчинні у воді. Це білки м'язових тканин, шкірних рогових покривів, вовни й пір'я тощо.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.
Висновок:

Білки є основою життя, бо завдяки різноманітності їх бу¬дови і функцій усі життєво важливі процеси в організмах відбуваються лише за наявності білків.

Пізнавально!
Медики радять: вживати тільки доброякісну їжу ... Для молодого організму, який росте і розвивається, особливо важливо, щоб надходили харчові продукти найбагатші на білки – м’ясо, риба, молоко, сир, яйця і т.д. Але під дією мікроорганізмів білки можуть розкладатися. У результаті утворюються не амінокислоти, а амоніак, сірководень, фенол, інші речовини з неприємним запахом. Його поява свідчить про те, що відбувається процес розкладання (гниття) білка. Цей огидний запах мають протухле яйце, несвіжі м’ясо чи риба. Отже, радимо заморожувати продукти, маринувати, коптити – все це знижує активність мікроорганізмів, або навіть знищує їх, процес розкладу уповільнюється, продукти зберігаються значно довше. Вважається, що з м'ясними і молочними продуктами поступає білків більше, ніж з рослинною їжею. Проте рослинні білки набагато корисніше, ніж тваринні. Непомірне споживання з їжею тваринних білків може приводити до виникнення "хвороб харчового марнотратства", таких як деякі серцеві патології або підвищує ризик розвитку ракових новоутворень. Надлишок тваринних білків веде до підвищення рівня сечовини в крові, збільшується вірогідність розвитку дегенеративних процесів в тканинах. Вживання ж рослинних білків сприяє профілактиці цих хвороб.

V. Домашнє завдання. § 4,5.
Творчі завдання.
• Інформаційні підбірки. Знайти в додатковій літературі 10–15 цікавих фактів по темі, що вивчається. Це можуть бути матеріали рубрик чи «Знаєте ви, що...», «Це цікаво...», «Най-най...», «Дивовижні відомості про...».
• Підготувати повідомлення про застосування ферментів у народному господарстві

Можливо Вам це буде цікаво 


Категорія: Конспекти уроків біології 10 клас | Додав: LIMA (11.10.2015) | Автор: Неводник Людмила Олександрівна E
Переглядів: 3115 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]